תנאי שימוש והצהרת פרטיות

בפתיחת חשבון אצלנו, הנך מסכים לתנאי השימוש שלנו:

קרית טק מאשרת גישה אל אתר האינטרנט המצוי בשליטתה והידוע בשמו www.kiryatech.com (להלן: "האתר") וכן לאתרי האינטרנט המאוחסנים בשרתיה (להלן: "האתרים") וגם לשירותים הכפופים לאתר זה והזמינים משם המתחם (domain) ותתי שמות המתחם (sub-domains) של האתרים – הכול בכפיפות לתנאים המפורטים להלן:

 

א. הקדמה לתנאי שימוש והצהרת פרטיות

א.1. הנך מאשר שקראת את התנאים לשימוש באתר המפורטים להלן, וכן הנך מסכים להשתמש באתר ובשירותי קרית טק בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. הנך מצהיר כי קראת את כל התנאים המפורטים להלן לפני תחילת השימוש באתר והשימוש בשירותי קרית טק. אם אינך מסכים לקבל את התנאים המפורטים להלן, אינך מורשה לגשת, לנצל או להשתמש באתר או בשירותי קרית טק.

א.2. תנאים אלה חלים על השימוש באתרים המאוחסנים, השימוש בשירותי קרית טק, השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). תנאים אלה חלים גם על השימוש באתר ובשירותי קרית טק, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

א.3. לשימת לבך, קרית טק שומרת לעצמה את הזכות לשנות לפי שיקול דעתה וללא קבלת הסכמת המשתמש, את תנאי השימוש באתר ובתנאי השימוש לצורך אחסון אתרים בשרתי החברה. בכל כניסה לאתר, ניתן יהיה לקרוא את תנאי השימוש בגרסתם העדכנית אשר הקישור להם ימצא בתחתית האתר.

א.4. בכל מקום בו מצוין בהסכם זה המילה "משתמש/לקוח", כוונת ההסכם היא ל"משתמש/לקוח רשום" ו"משתמש/לקוח שאינו רשום", לרבות משתמש הגולש באתרים המאוחסנים בשרתי החברה ולרבות משתמש/לקוח המאחסן אתר בשרתי קרית טק.

א.5. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים כמובן, גם לנשים.

א.6. לקוחות רשומים הנזקקים לתמיכה טכנית יפנו לנציגי קרית טק באמצעות מערכת הניהול של האתר אשר הקישור נמצא בתפריט הראשי של האתר בשם "מערכת ניהול", או בכתובת דוא"ל    support@kiryatech.com  קרית טק תעשה כל שביכולתה לטפל בפניות מוקדם ככל האפשר וללא התחייבות לפרק זמן כלשהו.

ב. אודותינו

קרית טק מספקת שירותים רבים בתחום האינטרנט: שירותי אחסון אתרים , עיצוב אתרים, בניית אתרי אינטרנט מכל הסוגים, פיתוח אפליקציות, גרפיקה להפקות דפוס, קידום אתרים.

ג. אחריות

ג.1. קרית טק תעשה כל שביכולתה על מנת ולהעניק שירותים על הצד הטוב ביותר, אולם, אינה מתחייבת בשום אופן לרציפות השרות בכל זמן שהוא או אינה מתחייבת לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתיה דרך מערכותיה או דרך האינטרנט. קרית טק אינה אחראית לחשיפתם או מחיקתם או השחתתם של נתונים שנשלחו או התקבלו או אוחסנו על שרתיה ובכללם נתונים המאוחסנים בשירותי גיבוי שונים. קרית טק אינה אחראית ללקוחותיה או ללקוחות לקוחותיה ולתביעות שונות על נזקים כתוצאה מאובדן מידע מכל סוג שהוא, חוסר יכולת להתחבר או להפיץ נתונים או אתרים או עקב חוסר יכולת לקבל אינפורמציה כתוצאה מעיקובים, חוסר יכולת למסור, או הפסקות שירות.

ג.2. קרית טק שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל שירות, או להתנות ולאכוף תנאים שונים כתנאי להמשכת השירות. התניה זו חיבת להיות סבירה וקרית טק מתחייבת להודיע ללקוח על כוונה זו דרך דואר אלקטרוני.

ג.3. קרית טק אינה אחראית לפעולות או מחדלים של משתמשים אחרים.

ג.4. קרית טק לא תישא על פי כל דין באחריות לכל פגיעה ו/או נזק שייגרם למשתמש באתר ובאתרים המאוחסנים בשרתיה, לרבות, נזק כתוצאה מאובדן נתונים, אובדן תוכנות, עלויות הספקה של שירות חלופי, הפרעה בשירות ופריצות אבטחה. אף אם קרית טק ו/או נציגיה ידעו ו/או שדווח להם על האפשרות לנזק מעין זה, אשר יגרם לך או לכל גורם אחר מלבדך – שימוש באתר ובשירותי האחסון של קרית טק מהווה את הסכמתך לפטור את קרית טק מכל אחריות, משמעו פטור מכל אחריות לנזק ו/או פגיעה ישירים ו/או עקיפים למשתמש ו/או לכל צד ג'.

ג.5. בשום מקרה קרית טק ו/או ספקיה ו/או מי מעובדיה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מבעלי מניותיה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק מיוחד, עקיף או תוצאתי, או לכל נזק שהוא, הנובע מאובדן שימוש, נתונים או רווחים, בין אם במסגרת פעולה חוזית, רשלנית או פעולת נזיקין אחרת, הנובעת מתוך או הקשורה לשימוש בשירותי האחסון שלה או באתר ובמסמכים או לביצועי האתר והמסמכים, למתן או אי-מתן שירותים, או למידע הכלול בשירותים.

ג.6. קרית טק אינה אחראית לגבי כל טובין או שירותים הנרכשים או מושגים באמצעות האתרים המאוחסנים בשרתיה או כל עסקה אחרת שתתבצע דרכם.

ג.7. הסכם זה אינו יוצר ואין בו כל כוונה ליצור קשרי עבודה, קשרי ספק לקוח, קשרי שותפות, קשרי יוזמה משותפת, קשרי זכיינות וקשרי סוכנות.

ג.8. בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין קרית טק מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במפורש או מכללא לגבי:

ג.8.א. המידע והחומר המצוי באתרים המאוחסנים בשרתיה;

ג.8.ב. לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתרים המאוחסנים בשרתיה;

ג.8.ג. לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים, שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר ובאתרים המאוחסנים בשרתיה;

ג.8.ד. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר ובאתרים המאוחסנים בשרתיה;

ג.8.ה. לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את האתרים המאוחסנים בשרתיה, לרבות הגישה לאתר ולאתרים המאוחסנים.

ד. רציפות, זמינות ואמינות השירות

ד.1. קרית טק עושה כל שביכולתה לוודא את אמינותו ודיוקו של המידע המצוי באתר, אך אין היא יכולה לערוב לאמינות ולדיוק המידע. אם יתגלה אי-דיוק במידע באתר, יש להודיע על כך לקרית טק, שתוכל לתקנו. קרית טק שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי הודעה מראש ובלי כל אחריות מצידה. קרית טק רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת, את מבנהו, ומראהו ואת זמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא כל הודעה מראש.

ד.2. קרית טק אינה מתחייבת ששירותי האחסון הניתנים על ידה לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית לשרתי קרית טק, לנזקים, לקלקולים, לתקלות, לכשלים בחומרה ובתוכנה או בקווי התקשורת אצל קרית טק או אצל מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה אחרת. קרית טק לא תהא אחראית לכל נזק – ישיר או עקיף – עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

ד.3. כל חשבון אשר נמצא במצב סכנה או לסכן חשבונות אחרים יכול להיות מנותק או להיסגר אף ללא התראה מוקדמת. אם לא תוסר הסכנה על ידך ימחק חשבונך אחרי הודעה מקרית טק, לגבי חשבון בעייתי מתמשך, אנחנו שומרים לנו את הזכות לסגור אותו אף ללא התראה. קרית טק תוכל לבצע ניקוי והסרה של הסכנה תמורת תשלום שיקבע באותה העת.

ד.4. קרית טק שומרת לעצמה את הזכות להעביר את חשבונך ממרכז נתונים אחד לאחר כדי לעמוד בהסכמי מרכזי מידע אחרים, חוק מקומי או כל סיבה אחרת ללא התרעה מוקדמת אף אם יגרם שפרק זמן מסוים לא תהיה אפשרות להשתמש באחסון ובשירותי קרית טק.

ה. השימוש באתר, בשירותי האחסון ובאתרים המאוחסנים

ה.1. בסעיף זה על תתי הסעיפים בו המונח שימוש מתייחס אל השימוש באתר, השימוש בשירותי האחסון של קרית טק, השימוש בשירותי קרית טק ובאתרים המאוחסנים בשרתי קרית טק.

ה.2. עם תחילת השימוש אתה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי קרית טק בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות.

ה.3. השימוש, בתכנים השונים ייעשו על אחריות הלקוח הבלעדית והמלאה.

ה.4. השימוש הינו אישי ובלעדי לכל משתמש ואינו ניתן להשאלה או העברה בכל דרך שהיא.

ה.5. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר והאתרים המאוחסנים בשרתי קרית טק. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר ומהאתרים המאוחסנים בשרתי קרית טק.

ה.6. אין להציג תכנים מהאתר ומהאתרים המאוחסנים בשרתי קרית טק בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

ה.7. על המשתמש חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר ובאתרים המאוחסנים בשרתי קרית טק.

ה.8. התשדורות והמידע אל שרתי קרית טק ומהם אינן חסויות. הנטל לשמירת סודיותו של מידע, מסמכים או הודעות המועברות אל שרתי קרית טק מהם ודרכם, מוטל על המשתמש.

ה.9. השימוש בשירותים שלנו הוא באחריות המשתמש הבלעדית. שירותי הגיבוי של קרית טק מתבצעים פעם בשבוע. שרות זה ניתן כמחווה ויכול להשתנות או להיעצר בכל עת לפי החלטת קרית טק. קרית טק איננה אחראית עבור קבצים ו/ או נתונים אשר נמצאים בחשבונך. הנך מסכים לקבל אחריות מלאה עבור כל הקבצים ונתונים המועברים ולשמור על גיבוי מתאים של כל הקבצים והנתונים (קרית טק מאפשרת דרך פאנל הניהול CPANEL לבצע גיבוי נוח וקל) אשר מאוחסנים בשרתים של קרית טק. במקרה של רצון הלקוח לבצע שיחזור המחיר יקבע בהתאם לבקשה ואינו מחיר קבוע.

ה.10. הנך מסכים, שבתשדורת של מידע אל השרתים או מהם לא נוצרים כל יחסים בינך לבין קרית טק אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בהסכם זה.

ה.11. הנך מודע שחל איסור מוחלט לאחסן בשרתינו אתרי פורנו, הימורים וכד' או כל חומר פוגעני אחר המהווה סכנה או עוגמת נפש לכלל הציבור ולציבור הדתי בפרט. במידה וימצא חומר כנ"ל, ייסגר חשבונך ללא התראה וללא החזר תשלום ואינך תהיה זכאי להירשם שנית לשירותי קרית טק.

ו. קישורים חיצוניים

ו.1. האתר והאתרים המאוחסנים בשרתי קרית טק מכילים בתוכם קישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע או משאבים אחרים המצויים על אתרים אחרים במרחבי האינטרנט (להלן: "מקורות אחרים") ומהם.

ו.2. אם לא נאמר אחרת על ידי קרית טק, קישורים אלקטרוניים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או במכלל, על ידי קרית טק, לגבי אותם מקורות אחרים.

ו.3. אין קרית טק מתחייבת כי כל הקישורים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וקרית טק לא תישא בכל אחריות בקשר לכך.

ו.4. קרית טק אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הוויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

ו.5. מבלי לגרוע מן האמור, קרית טק אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר, שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש בקישורים. קרית טק אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים על ידי צדדים שלישיים.

ז. שימוש לרעה באתר, באתרים המאוחסנים ובשירותי קרית טק

ז.1. קרית טק שוקדת לשמור על רמה נאותה ובטוחה של תפעול האתר והשירותים הניתנים על ידה. חובת המשתמש לדווח על כל בעיה ו/או תוכן פוגעני ו/או כל הפרת מדיניות.

ז.2. קרית טק שוקדת לוודא כי השירותים המוצעים על ידה לא מפרים זכויות יוצרים, זכויות בסימני מסחר או כל זכויות אחרות של צדדים שלישיים.

ז.3. בשל כך שקרית טק אינה יכולה להיות מומחית בזכויות הקניין הרוחני באלפי קטגוריות, ובשל כך שקרית טק אינה יכולה לוודא כי משתמשים הינם בעלי זכויות בתוכן, במידע ובקבצים המועלים לאתר, אנו נזקקים לעזרתך לצורך זיהוי של פריט שיש בו כדי הפרה של זכויותיך או הפרה של זכויות צד שלישי.

ז.4. ללא הגבלה של תרופות וסעדים אחרים, אנו נגביל פעולה של משתמש ו/או נשהה פעולה של משתמש ו/או נסיר מידע שהועלה על ידי משתמש ו/או נמנע גישה ממשתמש וננקוט בצעדים טכנולוגים ומשפטיים כדי לשמור על זכויות של צדדים שלישיים.

ח. רוחב פס

ח.1. כחלק משירותי האחסון של קרית טק, קרית טק מעמידה לרשות המשתמש רוחב פס חודשי התלוי בסוג בחבילת האחסון אותה רכש המשתמש.

ח.2. בכל מקרה בו המשתמש או אתר המשתמש יגרום לחריגת שימוש ברוחב הפס, לקרית טק הזכות להפסיק, לצמצם ולהשהות את רוחב הפס המוקצה למשתמש במסגרת החודשית.

ח.3. שארית רוחב פס שלא נוצלה במהלך החודש לא תוכל להיזקף לחודש שלאחר מכן.

ח.4. קרית טק שומרת לעצמה הזכות, ללא מחויבות, להתריע על ניצול רוחב הפס או ניצול מקסימלי של חבילת האחסון למשתמש.

ט. רישום שם מתחם

ט.1. זמינות ורישום שם מתחם כפוף לזמינות שם המתחם, יתכן מצב בו באתר יצוין כי שם מתחם כלשהו זמין ואולם בשל פערי מידע השם אינו זמין. האישור הסופי לזמינות שם המתחם כפוף לאישור והוראות "איגוד האינטרנט הישראלי" ו\או הרשם המבצע את הרישום בפועל.

ט.2. שם מתחם/דומיין נרשם לתקופה של שנה. לאחר שנה על הלקוח האחריות לחדש את רישום שם המתחם באמצעות קרית טק ועם זאת קרית טק שומרת על הזכות להתריע למשתמש כי מועד הדומיין עתיד לפוג. שם המתחם אינו מתחדש באופן אוטומטי, ולצורך חידושו יש לשלם תשלום נוסף המתעדכן מעת לעת.

י. הצעות המחיר באתר

הצעות המחיר באתר מתעדכנות מעת לעת, פרסום באתר בדבר מחירי השירותים הינם מידע ראשוני בלבד.

יא. הזמנות אונליין באמצעות האתר

יא.1. באתר ניתן לבצע הזמנות ורכישה של השירותים המוצעים על ידי קרית טק וזאת בהתאם לאפיקי התשלום האפשריים של קרית טק. תשלום בגין השירות יתבצע בטרם קבלת השירות.

יא.2. חידוש השירות של אחסון אתרים וחידוש דומיינים יתבצע אחרי תיאום עם הלקוח באמצעות דואר אלקטרוני, אי מתן אישור לביצוע חידוש יתפרש כסגירת החשבון והדומיין והאחסון ימחקו לאלתר ללא שמירת גיבויים.

יא.3. לקוח קיים שהתנתק מהשירות לא יוכל להשתמש במבצעים ללקוחות חדשים.

יא.4. בכל מקרה של דחייה בביצוע התשלום קרית טק תשהה את חשבון המשתמש, עד לבירור נושא התשלום במלואו ולחיוב מלא בפועל.

יא.5. חשבוניות מס יישלחו למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר שהזין המשתמש במועד ההרשמה.

יב. תוכן באתר ובאתרים המאוחסנים בשרתיה

יב.1. קרית טק אינה מנטרת ואינה בודקת מידע המועלה לאתרים המאוחסנים ואין היא יכולה לבדוק ולנטר מידע המועלה לאתרים המאוחסנים.

יב.2. קרית טק אינה מנטרת ואינה בודקת מידע הנסרק לאתרים המאוחסנים באופן אוטומטי ואין היא יכולה לבדוק ולנטר מידע הנסרק לאתרים המאוחסנים.

יב.3.קרית טק מעודדת את חופש הביטוי ואת קיומו של שיח פורה באתרים, תוך השתתפות פעילה של המשתמשים באתרים. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של חופש הביטוי באתרים, רשאית קרית טק להסיר כל תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים בין באמצעות הפרה של זכות יוצרים, זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים וכיו"ב.

יב.4. קרית טק רשאית להרחיק משתמשים ולחסום גישה של משתמשים, ללא כל צורך במתן נימוק או הסבר לכך, במידה והמשתמש העלה תוכן שיש בו פגיעה בזכויות של צדדים שלישיים בין באמצעות הפרה של זכות יוצרים, זכויות קניין רוחני בסימני מסחר, הוצאת לשון הרע, פגיעה בפרטיות, פרסום תוכן פורנוגראפי ובלתי הולם בפני קטינים, פגיעה בשמו הטוב ובמוניטין של צדדים שלישיים וכיו"ב.

יב.5. אין קרית טק יכולה לפקח על כל המידע המועלה לאתר על ידי המשתמשים. בלי לגרוע מן האמור, קרית טק שומרת את הזכות בכל עת למסור לאחרים כל מידע אשר יידרש ממנה לפי חוק, כמו גם על זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של קרית טק פוגע או מפר תנאי מתנאי הסכם זה.

יב.6. קרית טק אינה נותנת חסות או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצגים באתרים ע"י המשתמשים או המפרסמים השונים. הנך מודע לכך שכל הסתמכות שלך על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתך ובאחריותך הבלעדית.

יב.7. הנך מתחייב שלא להעלות לשרתי קרית טק, לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר לרבות אך מבלי למצות הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים, טקסטים וכל מידע אחר, אשר:

יב.7.א. עלולים להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתרים שלא בהתאם ליכולות האתרים;

יב.7.ב. אסורים לפרסום או לשימוש, והם בגדר לשון הרע, גזענות, איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או ביטוי וולגרי אחר, תכנים בעלי אופי מיני בוטה;

יב.7.ג. הם בגדר דברים העלולים לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה אסור על-פי חיקוק או עלולים לעורר אחריות משפטית, תכנים שיש בפרסומם עבירה פלילית או אזרחית, תכנים הפוגעים בפרטיות, תכנים מזיקים, תכנים פוגעים ברגשות הציבור;

יב.7.ד. הם בגדר שליחת הודעות ספאם (Spam) הודעות שרשרת ו/או הודעות אחידות, העלאה של קוד תוכנה זדוני לאתר, העברת מכתבי שרשרת ו/או דואר זבל;

יב.7.ה. עלולים להפר זכויות קניין של אחר, כולל, בלי הגבלה, זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, זכויות פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

יב.7.ו. כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), סוסים טרויאניים, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications), פצצות זמן, רכיבי Cancelbot, קבצים פגומים או תוכנה אחרת או תוכנות דומות אחרות העלולות לפגוע בפעולת מחשב של אדם אחר או ברכושו של אחר;

יב.7.ז. כוללים תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום מסוג IRC, Daemons, IRCD, TRAKER, Torrent client, תוכנות ופעילות לשיתוף קבצים, שרתי משחקים וכדו';

יב.7.ח. הפעלת סקריפטים, תוכנות צ'אט ותוכנות אחרות הגורמים לצריכה של כ 30% ומעלה ממשאבי השרתים למשך 60 שניות ומעלה;

יב.7.ט. הפעלת כלים לביצוע אוטומציה (כגון CRON וכדו')  במרווחים של פחות מ-15 דקות;

יב.7.י. כוללים תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי האתרים בפרט;

יב.7.יא. כוללים תוכן העלול להטעות צרכן;

יב.7.יב. כוללים איסוף מידע על המשתמש שלא בדרכים המקובלות והמוסריות;

יב.7.יג. כוללים תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

יב.7.יד. כוללים תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;

יב.7.טו. יוצרים נפח תעבורה חריג עד כדי פגיעה בלתי סבירה בשאר האתרים המאוחסנים בשרתי קרית טק.

יב.8. קרית טק רשאית לסרב לאפשר את פעולתם של אתרים ותכנים אשר לדעתה מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתרים ו/או בצד שלישי כלשהו, והיא רשאית למחוק תכנים כאלו בכל עת.

יב.9. קרית טק אינה מתחייבת לשמור מידע שהועלה לאתרים. קרית טק אינה מתחייבת, שמידע שפורסם באתרים במועד מסוים יוסיף להתפרסם באתרים.

יב.10. התכנים והאתרים המפורסמים על ידך יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט, וקרית טק אינה יכולה לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות העלאת התכנים והאתרים. על כן, קרית טק לא תישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל תוצאה שתיגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל.

יב.11. קרית טק לא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתרים המאוחסנים בשרתיה ובכל מכשיר קצה, בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים, וכן לכל נזק, אי נוחות, אובדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות ישירות או עקיפות שיגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

יב.12. קרית טק ממליצה לנהוג משנה זהירות בקשר לתכנים ולאתרים המתפרסמים על ידך ובקשר לתכנים המפורסמים באתרים על ידי משתמשים אחרים. וכן לנהוג משנה זהירות ביחס למידע מקצועי הניתן על ידי משתמשים המגדירים עצמם או מוגדרים על ידי אחרים כמומחים באתרים. קרית טק מבהירה, כי מידע זה אינו מהווה חלופה לעצה מקצועית, והינו בגדר המלצה בלבד. משכך, קרית טק אינה אחראית לתכנים אלה ולתוצאות הנובעות מהשימוש בהם וחלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

יב.13. באתרים אתה עשוי למצוא תכנים בנושאים כלכליים. אם ברצונך להשתמש בתכנים אלה, מומלץ לבדוק אותם ולאמתם. אין בפרסומם משום המלצה או חוות דעת בדבר עסקאות והתנהלות פיננסית, ובכלל זה רכישת או מכירת ניירות ערך או במטבע חוץ. כל החלטה בדבר השימוש בתכנים הכלכליים שתמצא באתרים, תיעשה על אחריותך בלבד.

יג. שימוש בינלאומי באתר

לאור אופייה הגלובלי של רשת האינטרנט, אתה מסכים כי כל פעולה הנעשית באמצעות האתר המאוחסן על ידך וכל פעולה הנעשית למול אתר המאוחסן בשרתי קרית טק, נעשית שלא בניגוד לחוקי מקום המושב בו אתה מצוי.

יד. שיפוי

הנך מסכים לשפות ולפצות את קרית טק, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

טו. פרטיות

טו.1. קרית טק מבצעת מאמצים סבירים בנסיבות העניין כדי להגן על פרטי המשתמש ועל פרטיותו. יחד עם זאת, בשל אופייה של הרשת, אין אפשרות להבטיח הגנה מלאה על פרטים אלו.

טו.2. הנתונים שתמסור בעת ההרשמה לאתר יישמרו במאגר המידע של האתר. על פי חוק, אינך מחויב למסור את המידע, אולם בלי למוסרו, לא תוכל להשתמש בשירותי קרית טק.

טו.3. אנו רואים בשמירה על פרטיות המשתמש כערך עליון. קרית טק לא תשכיר, לא תמכור ולא תעביר את הפרטים האישיים של המשתמש לצדדים שלישיים לצורך מטרות שיווק ללא הסכמתך המפורשת.

טו.4. עם רישומך במאגר המידע של האתר והסכמתך לקבלת תכנים פרסומיים, תהא קרית טק רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני ובדואר, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל קרית טק לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לדואר האלקטרוני שלך. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה לדוא"ל info@kiryatech.com, לשם הגילוי הנאות חשוב לציין כי התראה על חידוש שירות מסוים כמו חידוש הזמנת דומיין ו/או אחסון, אינה ניתנת להסרה.

טו.5. המשתמש פוטר את קרית טק מכל אחריות לכל פגיעה או נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למשתמש כתוצאה מדליפת פרטים אלו, ללא קשר לסיבת דליפתם.

טז. זכויות יוצרים

טז.1. כל הדפים המצויים באתרים שבשרתי קרית טק הם רכושה של קרית טק או של בעלי האתרים. אין להעתיק או לפרסם כל חלק מן הדפים ללא הסכמתה המפורשת של קרית טק.

טז.2. האתרים והתוכן מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינלאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. התוכן המצוי הוא לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד. אתה מסכים להכפיף את עצמך לתנאי השימוש שקרית טק תכלול, יחד עם החומר והתוכן אשר יוצגו באתרים. אתה רשאי לשלוף ולהכין עותק ארכיוני יחיד של התוכן המופיע באתר לשימושך הפרטי והלא מסחרי בלבד.

טז.3. כל זכויות היוצרים באתרים המאוחסנים בשרתי קרית טק לרבות עיצובם, תוכנם, יישומם, קוד מחשב וכל חומר אחר הכלול בו, הינן בבעלות קרית טק או בבעלות בעלי האתרים בלבד ו/או ספקי התוכן של קרית טק ו/או השותפים העסקיים של קרית טק.

טז.4. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי כל חלק מהחומר המוגן בלא קבלת הסכמתה המפורשת של קרית טק בכתב ומראש.

טז.5. על אף האמור לעיל, זכויות הקניין הרוחני בתכנים שנמסרים על ידיך לפרסום באתרים המועלים על ידך נשארים בבעלותך. עם זאת, עליך להימנע מלמסור ולהעלות לשרתי קרית טק תכנים שאתה אינך בעל זכויות הקניין הרוחני בהם. בהעלאת תוכן כלשהו לפרסום בשרתי קרית טק, הנך מאשר כי הנך בעל זכויות הקניין הרוחני בו וכי הנך בר רשות להתרת פרסומו והשימוש בו.

יז. סימני מסחר

שמה של קרית טק, שם המתחם של האתר וסימני המסחר הרשומים של קרית טק והבלתי רשומים של קרית טק הם קניינה הבלעדי של קרית טק. כל הסימנים האחרים המצויים באתר הם סימני-מסחר קניינים של בעליהם, בהתאמה. לא תיעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות הקניין על סימני המסחר.

יח. פרסומת

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתרים המאוחסנים בשרתי קרית טק, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. לקרית טק אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה. קרית טק אינה בודקת את תוכן, אמיתות וכדאיות המודעות המתפרסמות באתרים המאוחסנים בשרתיה וכל זאת אעפ"י שקרית טק בנתה או שדרגה או ביצעה שינויים כלשהם באתר הלקח.

יט. הפסקת שימוש

יט.1. קרית טק תהיה רשאית לפי שיקול דעתה, להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו כנגדה צעדים כלשהם.

יט.2. קרית טק תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, להפסיק פעילותו של כל משתמש, אם לא יעמוד באחד התנאים בהסכם זה.

יט.3. קרית טק תהיה רשאית, לפי שיקול דעתה, לחסום משתמש מכניסה לאתרים המאוחסנים בשרתיה, לחסום כתובת IP מכניסה לאתרים, לסלק משתמש מפורומים באתרים, למנוע ממשתמש יכולת לפרסם טוקבקים (Talkbacks) באתרים ולמנוע ממשתמש את השימוש בכל שירות הניתן על ידה.

כ. יצירת קשר

כ.1. קרית טק מקפידה על קיום הוראות החוק ומכבדת את זכותם של משתמשים וצדדים שלישים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך או בצד ג' מטעם כלשהו, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר לאחד מהכתובות הבאות:

כ.1.א. טלפון משרד: 0526722136

כ.1.ב. אימייל שירות לקוחות ומכירות info@kiryatech.com

כא. סמכות שיפוט

כא.1. הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט בחיפה.

כא.2. על חוזה זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970. בלי לגרוע מן הכלליות או לגרוע מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין.